Candidate for World Heritage Tour

Kurosaki Church

Ono Church

Karematsu Shrine

Site of Bastian's Hut

Shitsu Church

Endo Shusaku Literary Museum